Dịch vụ sổ đỏ

Xin cấp sổ đỏ với diện tích dưới 30m2

Xin cấp sổ đỏ với diện tích dưới 30m2

Việt Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất với diện tích dưới 30m2 , giúp quý khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí khi làm các thủ tục pháp lý xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( xin cấp sổ đỏ ) tại Hà Nội.

cap-moi-so-do-duoi-30m2-ha-noi

Điều kiện cấp giấy chứng nhận sử dụng đất đối với diện tích đất dưới 30 m2 tại Hà Nội. 

I. Các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất dưới 30 m2 tại Hà Nội. 

Thứ nhất, thửa đất dưới 30m2 có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, điều kiện để thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ)  như sau:

Thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành. (Tại Hà Nội: Theo điều 5 quyết định 22/2014/ QĐ-UBND về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội  Thửa đất có diện tích nhỏ hơn 30m2 đồng thời phải có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu từ 3m trở lên chỉ được cấp giấy chứng nhận nếu được hình thành trước ngày 01/07/2014  –  thời điểm Quyết định 22/2014 có hiệu lực thi hành ) 

Thứ hai, thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu có đủ điện kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

• Như vậy, nếu thửa đất bạn nhận chuyển nhượng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu và đáp ứng đủ các điều kiện nói trên thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xem thêm: Điều kiện cấp sổ đỏ cho nhà tái định cư

II. Về thời gian: 30 ngày làm việc kể từ ngày ký hồ sơ hợp lệ

III. Phí dịch vụ: từ10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng) không bao gồm lệ phí nhà nước và thuế.

Placeholder

Chuyển đổi mục đích từ đất vườn sang đất ở

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ vườn sang đất ở được Tư Vấn Việt Luật giới thiệu tới khách hàng ,giúp khách hàng hiểu rõ những quy định về luật chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

Căn cứ pháp lý:
– Căn cứ luật đất đai 2003
– Căn cứ nghị định 181 của chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đa

1/  Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất như sau:  

 • Dự án đầu tư của tổ chức có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã được vơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư.
 • Văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của tổ chức kinh tế không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.
 • Hộ gia đình, cá nhân có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất được ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất về việc xác nhận nhu cầu sử dụng đất, xác nhận về việc hộ gia đình cá nhân đó chấp hành tốt pháp luật về đất đai.
 • Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết, hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

2/  Trình tự và thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất  
 • Giấy chứng nhận sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về sử dụng đất hợp lệ
 • Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa; Xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Chỉ đạo văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc làm trích sao hồ sơ địa chính. Sau đó gửi cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp và gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính
 • Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trình ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  Xem thêmThủ tục đính chính sổ đỏ

3/  Thời gian thực hiện:

 • 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lê.

 4/  Nghĩa vụ tài chính khi được chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.  
 • Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng của đất sau khi chuyển mục đích sử dụng tại thời điểm ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
 • Giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo quy định hiện hành của chính phủ, bộ tài chính và ủy ban nhân dân tỉnh

5/ Giá dịch vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Cấp sổ đỏ cho nhà tái định cư

Cấp sổ đỏ cho nhà tái định cư

Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn pháp lý nhà đất. Luật sư Việt Luật tư vấn khách hàng thủ tục cũng như những quy đinh pháp lý trong quá trình xin cấp sổ đỏ mới , làm lại sổ đỏ hay cấp sổ đỏ cho nhà tái định cư.

cap-so-do-moi-nha-tai-dinh-cu_0
Việt Luật tư vấn nội dung như sau :
Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phòng quản lý chính sách thuộc Xí nghiệp khai thác dịch vụ
Bước 2: Thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế và lệ phí)
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Dịch vụ cấp lại sổ đỏ bị mất

1.Đơn xin cấp GCNQSDĐ (theo mẫu)
2. Hợp đồng mua bán với công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội
3. CMTND, sổ hộ khẩu (bản sao chứng thực)
4. Biên bản bàn giao nhà (bản sao chứng thực)
5. Hồ sơ kỹ thuật căn hộ (bản chính);
6. Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (bản sao chứng thực)
7. Hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ), bản sao
8. Trong trường hợp được ủy quyền thì phải có hợp đồng ủy quyền (kèm theo CMND và sổ hộ khẩu của cả hai bên). 
Để có thông tin tư vấn chi tiết  về thủ tục cũng như chi phí dịch vụ quý khách hàng gọi ngay cho luật sư chúng tôi 0965 999 345 hay gửi thông tin mail : congtyvietluathanoi@gmail.comđể được tư vấn rõ nét các vấn đề pháp lý liên quan.
Văn phòng luật sư Việt Luật Số 8, ngõ 22 Đỗ Quang (trên đường Trần Duy Hưng),  Cầu Giấy, Hà Nội
Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.
Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢIQuý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

 • TP. Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
 • TP. HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr. Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn cấp sổ đỏ mới cho nhà tái định cư  uy tín – giá ưu đãi nhất.
https://phaply24h.vn/bang-gia-dich-vu
Cấp lại sổ đỏ bị mất

Cấp lại sổ đỏ bị mất

Dịch vụ tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất do Công ty Việt Luật cung cấp tới khách hàng trong nhiều năm qua được sự ủng hộ và tin tưởng rất cao, vậy quy trình thực hiện như thế nào?

"Dịch

Khi bị mất sổ đỏ khách hàng sẽ không thể tiến hàng mua bán hay chuyển nhượng , tặng hay cho thuê…Với kinh nghiệm lâu năm trong tư vấn nhà đất như tư vấn thủ tục làm sổ đỏ, tư vấn thủ tục cấp lại sổ đỏ mới ,  tách sổ đỏ … Việt Luật tư vấn khách hàng để trong thời gian ngắn nhất khách hàng sẽ được cấp lại chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quy trình Việt Luật tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất như sau:

1. Trình tự thủ tục cấp sổ đỏ bị mất như sau:

Bước 1: Người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đến UBND cấp xã, phường nơi có đất nộp đơn khai báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cam kết trước pháp luật về việc khai báo của mình.  

Bước 2:  Sau khi nhận đơn khai báo cán bộ địa chính cấp xã phường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:  

 • Xác định số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của giấy chứng nhận bị mất;
 • Chuyển đơn khai báo lên phòng tài nguyên và môi trường thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Niêm yết thông báo việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất. 

2. Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu); 
 • Giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của công an cấp xã nơi mất giấy; 
 • Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương (trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hoả hoạn) đối với tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Trường hợp hộ gia đình và cá nhân thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.   

3. Quy trình cấp lại sổ đỏ bị mất tại Việt luật:

 •  Soạn thảo hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật; 

 •  Xử lý hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm khi có yêu cầu;     

 •  Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.    

 Phí và thời gian: 

 • Phí dịch vụ   : 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)  
 • Về thời gian : 30 ngày làm việc kể từ ngày ký hồ sơ hợp lệ

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.

Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

 • TP.Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
 • TP. HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr.Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn cấp lại sổ đỏ do bị mất  uy tín – giá ưu đãi nhất.
https://phaply24h.vn/bang-gia-dich-vu
Chuyển nhượng nhà đất khi đang thế chấp ngân hàng

Chuyển nhượng nhà đất khi đang thế chấp ngân hàng

Quý khách hàng muốn chuyển nhượng nhà đất nhưng đất này đang thế chấp bảo lãnh tại ngân hàng nên không thực hiện được .Tư vấn Việt Luật hướng dẫn các giải quyết trường hợp này như sau.
tu-van-chuyen-nhuong-nha-dat

1 . Có hai phương án để thực hiện việc nhận chuyển nhượng nhà đất khi đang thế chấp ngân hàng

Cách thứ nhất: 

 • Bước 1 : Hai bên ký hợp đồng đặt cọc đảm bảo việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng với nội dung cụ thể về giá cả, phương thức thanh toán, thời hạn ký kết, quyền và nghĩa vụ của các bên; 
 • Bước 2 : Hai bên cùng đến Ngân hàng để trả các khoản vay nợ sau đó thực hiện thủ tục giải chấp; 
 • Bước 3 : Ký kết hợp đồng chuyển nhượng nhà đất với nội dung như đã thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc; 
 • Bước 4 : Thực hiện thủ tục đăng ký biến động nhà đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

Cách thứ hai :

Căn cứ Khoản 4 – Điều 718 – Bộ Luật Dân Sự 2005 quy định về Bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất có quyền: “Được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã thế chấp nếu được bên nhận thế chấp đồng ý”.
 • Được ngân hàng đồng ý cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang thế chấp. Thực tế thì rất khó để Ngân hàng đồng ý cho bên thế chấp chuyển nhượng tài sản đang bảo đảm tại Ngân hàng vì sẽ dẫn đến rủi ro cho Ngân hàng, trừ trường hợp bên có nghĩa vụ được bảo đảm thay thế biện pháp bảo đảm hoặc tài sản bảo đảm.
 • Chủ sử dụng đất đã làm thủ tục xóa đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật (sau khi bên có nghĩa vụ được bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ tại Ngân hàng hoặc thay thế biện pháp bảo đảm/tài sản bảo đảm như nêu trên, Ngân hàng sẽ ra thông báo giải chấp và chủ sử dụng đất có thể thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm).

2. Thủ tục đăng ký sang tên bạn

* Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 

 • Khoản 2 Điều 689 Bộ luật Dân sự quy định về hình thức chuyển quyền sử dụng đất: Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Do vậy, Hợp đồng viết tay giữa bạn và chủ sử dụng đất chưa có hiệu lực pháp luật và nếu muốn đăng ký sang tên quyền sử dụng đất cho mình thì bạn phải thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng đó.
– Thẩm quyền : Tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có bất động sản.
* Hồ sơ yêu cầu công chứng : Bạn nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu công chứng cho tổ chức công chứng bao gồm: 
 • Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu; 
 • Dự thảo hợp đồng (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ tùy thân;
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có.
– Thủ tục: 
 • Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng.
 • Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng (nếu có) hoặc giúp người yêu cầu công chứng soạn thảo hợp đồng dựa trên mẫu sẵn có. 
 • Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. 
 • Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng. Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng trang của hợp đồng. 
 • Sau khi nộp phí công chứng và thù lao công chứng tại tổ chức công chứng nơi bạn yêu cầu công chứng thì bạn được nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chứng nhận của tổ chức công chứng để tiến hành thủ tục đăng ký sang tên bạn theo quy định của pháp luật. 

* Đăng ký sang tên bạn trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

–  Thẩm quyền: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất;
–  Hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất gồm:
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên
–  Thủ tục : Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có), bạn nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ. 
” Việt Luật rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong thời gian sớm nhất ” .
Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.

Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

 • TP.Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
 • TP. HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr.Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn chuyển nhượng nhà đất khi đang thế chấp ngân hàng  uy tín – giá ưu đãi nhất.
https://phaply24h.vn/bang-gia-dich-vu
Thủ tục đính chính sổ đỏ

Thủ tục đính chính sổ đỏ

Dịch vụ tư vấn đính chính sổ đỏ, của công ty tư vấn Việt Luật tại hà nội, thủ tục nhanh gọn ,luôn mang tới sự hài lòng đến với khách hàng.

dinh-chinh-so-do_0

I. Trình tự thực hiện

1. Khi người sử dụng đất phát hiện có sai sót, nhầm lẫn về nội dụng thông tin ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nộp hồ sơ để đính chính tại Văn phòng Đăng kí Quyền sử dụng đất thuộc Phòng TNMT
2. Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng kí Quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Phòng TNMT thành phố. Phòng TNMT có trách nhiệm kiểm tra về nội dung sai sót, nhầm lẫn thông tin đã ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó thực hiện đính chính lại trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng.
3. Văn phòng Đăng kí Quyền sử dụng đất trả kết quả cho công dân

II. Việt Luật chuẩn bị hồ sơ đính chính sổ đỏ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
– Đơn đề nghị đính chính nội dung thông tin ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
– Các giấy tờ liên quan đến việc đề nghị đính chính;
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Trong quá trình làm hồ sơ cũng như thủ tục đính chính sổ đỏ của khách hàng Việt Luật đại diện khách hàng làm các thủ tục cần thiết cho tới khi hoàn thành quy trình thực hiện dịch vụ.

III. Thông tin liên hệ Việt Luật

Địa chỉ trụ sở: Số 8 ngõ 22 Đỗ Quang (trên đường Trần Duy Hưng),  Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 024.3997.42.88 hoặc 0965 999 345
Email : congtyvietluathanoi@gmail.com

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.

Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

 • TP. Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
 • TP. HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr. Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn thủ tục đính chính sổ đỏ  uy tín – giá ưu đãi nhất.
https://phaply24h.vn/bang-gia-dich-vu
Thủ tục sang tên sổ đỏ

Thủ tục sang tên sổ đỏ

Việt Luật cung cấp các dịch vụ và hướng dẫn thủ tục sang tên sổ đỏ, nhà đất, dịch vụ sang tên sổ đỏ, dich vu sang ten so do, sang ten so do, thu tuc sang ten so do, sang tên sổ đỏ.sang-ten-so-do

ảnh minh họa : dịch vụ sang tên sổ đỏ

Sau khi các bên hoàn thiện hợp đồng chuyển nhượng, sang tên đất hoặc khai nhận di sản thừa kế có công chứng hoặc chứng thực, các bên cần hoàn thiện hồ sơ tách sổ đỏ để nộp vào văn phòng Đăng ký đất đai. Công ty tư vấn Việt Luật hướng dẫn và hỗ trợ Quý khách hàng làm thủ tục sang tên sổ đỏ như sau:

Bước 1: Hai bên đến Văn phòng công chứng ký kết hợp đồng chuyển nhượng (hoặc hợp đồng tặng cho) quyền sử dụng đất;

Bước 2: Một trong hai bên theo thỏa thuận thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế và lệ phí) tại bộ phận 1 cửa của Văn phòng đăng ký QSDĐ;

Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận phiếu hẹn tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bộ phận 1 cửa.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm : 

 • Đơn xin cấp GCNQSDĐ (theo mẫu);
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính + bản sao chứng thực);
 • CMTND, sổ hộ khẩu của các bên (bản sao chứng thực);
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (công chứng);
 • Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (bản chính) (trong trường hợp hợp chia tách, hoặc hợp nhất nhiều thửa đất);
 • Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng nhân thân (bản sao);
 • Biên lại nộp nghĩa vụ tài chính (bản chính)

Lệ phí : 

Lệ phí trước bạ = 0,5 % x Khung giá đất do UBND cấp tỉnh, thành phố quy định.

Thuế thu nhập cá nhân: Có hai phương pháp tính sau đây

Cách 1 : Thuế thu nhập cá nhân = 25% giá trị lợi nhuận (giá bán)

Giá bán: là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng;
–  Đối với đất có nguồn gốc Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thì căn cứ vào chứng từ thu tiền sử dụng đất;
–  Đối với đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng từ các tổ chức, cá nhân thì căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (khi mua);
–  Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất là giá trúng đấu giá;
–  Đối với đất có nguồn gốc không thuộc các trường hợp nêu trên thì căn cứ vào hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định giá vốn.

Cách 2 : Áp dụng khi không xác định được giá mua

Thuế thu nhập cá nhân = 2% Giá chuyển nhượng (giá ghi trong hợp đồng).

Thời gian thực hiện :

– Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất thời gian giải quyết không quá 30 ngày).
Lưu ý: Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Hà Nội được quy định như sau : 
 • Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên;
 • Có diện tích không nhỏ hơn 30m2/thửa.

Về thời gian sang tên sổ đỏ

 • Nộp lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân : 10 ngày
 • Hoàn thiện hồ sơ cấp mới sổ đỏ: 10 ngày

Về giá dịch vụ sang tên sổ đỏ

– 5.000.000 đồng –> 10.000.000 đồng (tùy từng quận, huyện)
” Việt Luật rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong thời gian sớm nhất ” .
Trên đây là toàn bộ thông tin về thủ tục sang tên sổ đỏ. Mọi thông tin liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.

Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

 • TP. Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms. Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
 • TP. HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr. Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ  uy tín – giá ưu đãi nhất.
https://phaply24h.vn/bang-gia-dich-vu
Thủ tục làm sổ đỏ

Thủ tục làm sổ đỏ

Tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ mới mới nhất năm nay, tất cả những thắc mắc của quý khách hàng về thủ tục làm sổ đỏ hiện nay được chúng tôi hỗ trợ và giải đáp miễn phí, tư vấn 24/7

thủ tục làm sổ đỏ
Thủ tục làm sổ đỏ

I. Quy định liên quan đến thủ tục cấp sổ đỏ

– Khoản 1 điều 36 Luật đất đai quy định về những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

a) Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản;

b) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác;

c) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

d) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

– Khoản 2 điều 36 Luật đất đai quy định về những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc quy định tại khoản 1 điều 36 nêu trên thì người sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải đăng ký với văn phòng của tổ chức có thẩm quyền đăng ký quyền sử dụng đất hay ủy ban nhân dân xã nơi có đất.

Thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

Điều 133 nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ (gọi tắt là NĐ 181) quy định về trình tự, thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất với trường hợp đất không phải xin phép thì nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để được xem xét giải quyết.

Điều 134 NĐ 181 quy định về trình tự, thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất với trường hợp đất phải xin phép, thì người sử dụng đất là cá nhân nộp 1 bộ hồ sơ tại phòng tài nguyên và môi Trường nơi có đất, hồ sơ gồm có:

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thủ tục làm sổ đỏ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay một trong các loại giấy tờ sử dụng đất duy định tại khoản 1, 2 và 5 điều 50 Luật đất đai (nếu có).

II. Dịch vụ tư vấn cấp mới sổ đỏ 

– Tiến hành kê khai hồ sơ xin cấp mới sổ đỏ nhà đất cho khách hàng.

– Đại diện khách hàng nộp Hồ sơ xin cấp sổ đỏ nhà đất.

– Theo dõi hồ sơ và các thông báo trả lời của các cơ quan liên quan.

– Đại diện nhận Sổ đỏ nhà đất cho khách hàng.

Mọi thủ tục liên quan đến pháp lý , Việt Luật sẽ thay thế khách hàng giải quyết

” Việt Luật rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong thời gian sớm nhất “.

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.

Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI“

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

 • TP.Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
 • TP. HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr.Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn thủ tục làm sổ đỏ  uy tín – giá ưu đãi nhất.
https://phaply24h.vn/bang-gia-dich-vu

 

Điều kiện để làm sổ đỏ

Điều kiện để làm sổ đỏ

Với nhiều năm tư vấn khách hàng trong lĩnh vực cấp sổ đỏ mới tại Hà Nội. Việt luật tư vấn điều kiện làm sổ đỏ như sau

dieu-kien-lam-so-do

I. Điều kiện để được làm sổ đỏ  

Chiều dài và rộng từ 3m trở lên. Đất được Nhà Nước giao, đất khai hoang, hoặc đất được sử dụng ổn định lâu dài, đóng thuế đất hàng năm theo quy định của Nhà nước. (có các giấy tờ chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp) mà không có tranh chấp từ trước năm 1993 đến nay.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

 •  Đơn xin cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);   
 •  Giấy tờ chứng minh việc quản lý sử dụng ổn định từ trước năm 1993 đến nay;
 •  Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ nhà, đất đã có sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng) (nếu có); 
 •  CMTND, Hộ khẩu thường trú của người sử dụng đất;
 •  Văn bản uỷ quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có). 
 •  Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật( nếu có).  
 • Theo Điều 10 Nghị định số 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại nội thành, nội thị xã, thị trấn (thường được gọi là sổ đỏ)
 • Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, hoặc Nhà nước CHXHCN Việt Nam cấp, thì chủ nhà được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

 Trong trường hợp chủ nhà có các giấy tờ hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp, nếu nhà, đất này không có tranh chấp, không thuộc diện đã giao cho người khác sử dụng do thực hiện các chính sách của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, hoặc Nhà nước CHXHCN Việt Nam, thì chủ nhà được xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

 Trong trường hợp chủ nhà không có hoặc có đủ giấy tờ hợp lệ trước ngày ban hành Nghị định này: 

Chủ nhà hoàn toàn không có giấy tờ hợp lệ:

 • Nếu nhà ở và đất ở phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp, thì chủ nhà được xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Chủ nhà được cấp giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất ở.
 • Nếu nhà ở xây dựng trên đất không được quy hoạch là đất ở thì chủ nhà không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Chủ nhà phải thực hiện lệnh giải tòa nhà và lệnh thu hồi đất của nhà nước.
 • Nếu chủ nhà có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, xây nhà không có giấy tờ hợp lệ nhưng nhà ở, đất ở hiện phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp, thì được xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
 • Nếu chủ nhà xây dựng nhà có giấy phép trên đất phù hợp với quy hoạch đất ở nhưng chưa có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp, thì được xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của phần nhà đó. Chủ nhà phải nộp tiền sử dụng đất ở.
 • Mọi trường hợp có tranh chấp thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở chỉ được xem xét khi đã giải quyết xong tranh chấp theo luật pháp.

II . Dịch vụ làm sổ đỏ

Nếu nhà của bạn ở vào khu quy hoạch thì giá đền bù sẽ căn cứ vào vị trí cụ thể của lô đất, vào tính chất, quy mô của dự án… nên chúng tôi không thể trả lời chi tiết cho bạn được.

Hãy liên hệ ngày với chúng tôi để có tư vấn rõ nét nhất về quy trình cũng như nội dung cụ thể để biết điều kiện làm sổ đỏ tại khu vực Hà Nội

Placeholder

Sang tên sổ đỏ khi được hưởng thừa kế

Sang tên sổ đỏ được hưởng thừa kế – Thừa kế quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử dụng đất của người chết sang cho người thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật đất đai. Để cho việc khai nhận di sản thừa kế được thực hiện nhanh gọn theo đúng quy định của pháp luật công ty tư vấn Việt Luật giới thiệu quy trình thực hiện dịch vụ với các nội dung sau:  

Quy trình sang tên sổ đỏ đỏ được hưởng thừa kế 

Bước 1 : tiến hành các thủ tục công chứng khi sang tên sổ đỏ được hưởng thừa kế

Quy trình khai nhận di sản tại phòng công chứng: 
 • Người yêu cầu công chứng nộp các giấy tờ sau cho công chứng viên/ cán bộ thụ lý hồ sơ
 • Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng công chứng 

Hồ sơ thủ tục bao gồm: Bản sao có công chứng các giấy tờ sau:

 • Sơ yếu lý lịch của người được nhận di sản thừa kế 
 • CMND/ hộ chiếu, hộ khẩu của những người sau: cha, mẹ bạn và của bạn 
 • Hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền (trong trường hợp xác lập giao dịch thông qua người đại diện) 
 • Giấy chứng tử của cha, mẹ bạn 
 • Di chúc 
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản là di sản thừa kế của cha mẹ bạn ( giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, giấy phép mua bán, hợp thức hóa nhà do Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp , sổ tiết kiệm, cổ phiếu, giấy chứng nhận cổ phần…). 
 • Tiếp đó, Công chứng viên ra thông báo để niêm yết tại UBND xã, phường, thị trấn nơi người để lại di sản thường trú cuối cùng.
 • Sau khi nhận lại bản niêm yết thừa kế có xác nhận của UBND phường, xã mà không có tranh chấp, khiếu kiện, Công chứng viên hẹn ngày lên ký kết văn bản khai nhận/ thỏa thuận phân chia di sản. 
 • Vào ngày hẹn, người thừa kế mang theo toàn bộ bản chính các giấy tờ đã nộp cho phòng công chứng đến ký kết văn bản khai nhận/thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

Bước 2 : Sau khi văn bản thỏa thuận phân chia di sản được xác nhận, bạn tiến hành đăng ký quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã nơi có đất theo thủ tục sau:

 • Bên thừa kế nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện (nếu là cá nhân), cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (nếu là tổ chức). Nếu bên thừa kế không có di chúc hoặc bản án thì phải đến công chứng làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế hoặc chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Trường hợp có tranh chấp thì phải giải quyết xong tranh chấp.
 • Căn cứ vào hồ sơ, cơ quan quản lý nhà ở sẽ kiểm tra, xác định vị trí thửa đất và gửi cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);
 • Sau khi có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà ở sẽ gửi thông báo nộp thuế để chủ nhà đi nộp nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế (nếu chủ nhà không thuộc diện phải nộp hoặc được miễn nộp nghĩa vụ tài chính thì không có bước này).
 • Sau khi đã nộp thuế, chủ nhà nộp biên lai thu thuế, lệ phí trước bạn cho cơ quan quản lý nhà ở để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Thời gian làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người mua tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính vào thời gian chủ nhà đi nộp các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước.

Bước 3 : Hồ sơ đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
 • Các giấy tờ về thừa kế như: Di chúc, Văn bản khai nhận di sản thừa kế (có công chứng nhà nước); 
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của người để lại di sản; 
 • Bản sao Giấy khai sinh của người thừa kế của người chết làm cơ sở miễn nộp nghĩa vụ tài chính (thuế thu nhập cá nhân). 
 • Giấy chứng tử; 
 • Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà đất. 
 • Lệ phí trước bạ là 0,5% theo quy định của Nghị định 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008. Giá đất để tính lệ phí trước bạ là giá đất do UBND tỉnh ban hành áp dụng tại thời điểm đăng ký nộp lệ phí trước bạ.

Xem thêm:  Điều kiện làm sổ đỏ